skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chemical fractionations and bioavailability of cadmium and zinc to cole ( Brassica campestris L.) grown in the multi-metals contaminated oasis soil, northwest of China

Yang, Yiming ; Nan, Zhongren ; Zhao, Zhuanjun ; Wang, Shengli ; Wang, Zhaowei ; Wang, Xia

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.275-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60403-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...