skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seasonal bioconcentration of heavy metals in Onchidium struma (Gastropoda: Pulmonata) from Chongming Island, the Yangtze Estuary, China

LI, Xiaobo ; Jia, Linzhi ; Zhao, Yunlong ; Wang, Qun ; Cheng, Yongxu

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(2), pp.255-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62260-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...