skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new superconducting series Cu 0.5B 0.5SrBaR 0.6Ca 0.4Cu 2O 7

Che, G.C ; Liu, G.D ; Wu, F ; Chen, H ; Jia, S.L ; Dong, C ; Zhao, Z.X

Physica C: Superconductivity and its applications, 2000, Vol.341, pp.391-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4534 ; E-ISSN: 1873-2143 ; DOI: 10.1016/S0921-4534(00)00519-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...