skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How consistently do women report lifetime mammograms at successive interviews?

Rauscher, Garth H ; O’malley, Michael S ; Earp, Jo Anne L

American Journal of Preventive Medicine, 2002, Vol.22(1), pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797 ; E-ISSN: 1873-2607 ; DOI: 10.1016/S0749-3797(01)00405-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...