skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SEQUENTIAL ANALYSIS OF CONSECUTIVE PATIENTS OVER 13 MONTHS TO DETERMINE RELATIONSHIP OF DISEASE SEVERITY AND TECHNICAL PERFORMANCE TO OUTCOMES IN CONGENITAL CARDIAC SURGERY

Nathan, Meena ; Liu, Hua ; Del Nido, Pedro J ; Mayer, John E ; Fynn-Thompson, Francis ; Bacha, Emile A ; Pigula, Frank A

Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2011, Vol.57(14), pp.E451-E451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60451-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...