skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determination of residues of the β-agonist clenbuterol in liver of medicated farm animals by gas chromatography–mass spectrometry using diphasic dialysis as an extraction procedure

González, P ; Fente, C.A ; Franco, C ; Vázquez, B ; Quinto, E ; Cepeda, A

Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 1997, Vol.693(2), pp.321-326

ISSN: 0378-4347 ; DOI: 10.1016/S0378-4347(97)00070-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...