skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contrasting lives, contrasting views? understandings of health inequalities from children in differing social circumstances

Backett-Milburn, Kathryn ; Cunningham-Burley, Sarah ; Davis, John

Social Science & Medicine, 2003, Vol.57(4), pp.613-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/S0277-9536(02)00413-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...