skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Silica aerogel threshold Cherenkov counters for the JLab Hall A spectrometers: improvements and proposed modifications

Lagamba, L ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Crateri, R ; De Leo, R ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Iodice, M ; Iommi, R ; Leone, A ; Lucentini, M ; Mostarda, A ; Nappi, E ; Perrino, R ; Pierangeli, L ; Santavenere, F ; Urciuoli, G.M

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2001, Vol.471(3), pp.325-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/S0168-9002(01)00808-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...