skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tofacitinib (CP-690,550) in combination with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: a randomised phase 3 trial

Burmester, Gerd R ; Blanco, Ricardo ; Charles-Schoeman, Christina ; Wollenhaupt, Jürgen ; Zerbini, Cristiano ; Benda, Birgitta ; Gruben, David ; Wallenstein, Gene ; Krishnaswami, Sriram ; Zwillich, Samuel H ; Koncz, Tamas ; Soma, Koshika ; Bradley, John ; Mebus, Charles

The Lancet, 09 February 2013, Vol.381(9865), pp.451-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61424-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...