skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Syntheses of 5- and 6-[2,3]-dihydrobenzofuran β-amino acids

Coleman, Paul J ; Hutchinson, John H ; Hunt, Cecilia A ; Lu, Ping ; Delaporte, Enock ; Rushmore, Tom

Tetrahedron Letters, 2000, Vol.41(31), pp.5803-5806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)00965-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...