skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of presentation level and compression characteristics on sentence recognition in modulated noise

Olsen, Henrik L ; Olofsson, Åke ; Hagerman, Björn

International Journal of Audiology, 01 January 2004, Vol.43(5), pp.283-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1499-2027 ; E-ISSN: 1708-8186 ; DOI: 10.1080/14992020400050038

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...