skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EDITORIAL: HUMANOID SOCCER ROBOTS

Zhou, Changjiu ; Pagello, Enrico

International Journal of Humanoid Robotics, September 2008, Vol.5(3), pp.331-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-8436 ; E-ISSN: 1793-6942 ; DOI: 10.1142/S0219843608001613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...