skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantitative treatment of exchange equilibria involving complexans-IV Indirect photometric determination of a very small amount of calcium

Nakagawa, G ; Namiki, I ; Tanaka, M

Talanta, August 1966, Vol.13(8), pp.1135-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; PMID: 18959983 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...