skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic and familial considerations of primary biliary cirrhosis

Tanaka, Atsushi ; Borchers, Andrea T ; Ishibashi, Hiromi ; Ansari, Aftab A ; Keen, Carl L ; Gershwin, M.Eric

The American Journal of Gastroenterology, 2001, Vol.96(1), pp.8-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9270 ; E-ISSN: 1572-0241 ; DOI: 10.1016/S0002-9270(00)02239-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...