skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relative Indexing on the Basis of Users' Profiles

Danilowicz, C.

Information Processing & Management, Annual, 1983, Vol.19(3), p.159-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...