skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Command language ease of use: a comparison of DIALOG and ORBIT

Krichmar, Albert

Online Review, 01 March 1981, Vol.5(3), pp.227-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-314X ; E-ISSN: 2396-9091 ; DOI: 10.1108/eb024061

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...