skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FROST: a low-noise high-rate photon counting ASIC for X-ray applications

Prest, M ; Vallazza, E ; Chiavacci, M ; Mariani, R ; Motto, S ; Neri, M ; Scantamburlo, N ; Arfelli, F ; Conighi, A ; Longo, R ; Olivo, A ; Pani, S ; Poropat, P ; Rashevsky, A ; Rigon, L ; Tromba, G ; Castelli, E

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2001, Vol.461(1), pp.435-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/S0168-9002(00)01268-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...