skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A linear array silicon pixel detector: images of a mammographic test object and evaluation of delivered doses

Arfelli, F ; Bonvicini, V ; Bravin, A ; Cantatore, G ; Castelli, E ; Palma, L D ; Michiel, M D ; Longo, R ; Olivo, A ; Pani, S ; Pontoni, D ; Poropat, P ; Prest, M ; Rashevsky, A ; Tromba, G ; Vacchi, A

Physics in medicine and biology, August 1997, Vol.42(8), pp.1565-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9155 ; PMID: 9279906 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...