skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of ganglioside administration on experimental autoimmune neuritis induced by peripheral nerve myelin or P 2-specific T cell lines

Zielasek, Jürgen ; Jung, Stefan ; Schmidt, Beate ; Ritter, Gerd ; Hartung, Hans-Peter ; Toyka, Klaus

Journal of Neuroimmunology, 1993, Vol.43(1), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(93)90080-I

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...