skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Forced and natural gradient tracer tests in a highly heterogeneous porous aquifer: instrumentation and measurements

Ptak, T ; Teutsch, G

Journal of Hydrology, 1994, Vol.159(1), pp.79-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; E-ISSN: 1879-2707 ; DOI: 10.1016/0022-1694(94)90250-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...