skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Class III POU genes: generation of homopolymeric amino acid repeats under GC pressure in mammals

Sumiyama, K ; Washio-Watanabe, K ; Saitou, N ; Hayakawa, T ; Ueda, S

Journal of molecular evolution, September 1996, Vol.43(3), pp.170-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2844 ; PMID: 8703082 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...