skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a Universal Speech Interface

Rosenfeld, Roni ; Zhu, Xiaojin ; Toth, Arthur ; Shriver, Stefanie ; Lenzo, Kevin ; Black, Alan W; Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA School Of Computer Science (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...