skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bazhenova, E.S.; Ostrovsky, A.V. Xinjiang – Horizons of the New Silk Road. Moscow: Izd-vo BMA, 2016. 276 p. (in Russian)

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.172-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...