skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sartori’s Validity in Connection with the Unfinished Definition of Democracy and Democratic Rule

Mauricio Jaramillo Jassir

Desafíos, 01 December 2017, Vol.30(1), pp.359-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...