skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Building a Relationship between Robot Characteristics and Teleoperation User Interfaces

Michael Mortimer ; Ben Horan ; Mehdi Seyedmahmoudian

Sensors, 01 March 2017, Vol.17(3), p.587 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s17030587

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...