skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

S.X. Sun ; H.H. Guo ; J. Zhang ; B. Yu ; K.N. Sun ; Q.H. Jin

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 June 2014, Vol.47(6), pp.461-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...