skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy of intra-meibomian gland injection of the anti-VEGF agent bevacizumab for the treatment of meibomian gland dysfunction with lid-margin vascularity

Jiang X ; Wang Y ; Lv H ; Liu Y ; Zhang M ; Li X

Drug Design, Development and Therapy, 01 May 2018, Vol.12, pp.1269-1279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...