skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CloudDOE: a user-friendly tool for deploying Hadoop clouds and analyzing high-throughput sequencing data with MapReduce

Wei-Chun Chung ; Chien-Chih Chen ; Jan-Ming Ho ; Chung-Yen Lin ; Wen-Lian Hsu ; Yu-Chun Wang ; D T Lee ; Feipei Lai ; Chih-Wei Huang ; Yu-Jung Chang

PLoS ONE, Vol.9(6), p.e98146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098146

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...