skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physiological and histological effects of broccoli on lead acetate Induced hepatotoxicity in young Male albino rats

Sulaf Mohammed ; Majida Noori Ibrahim ; Mahmood Ahmed

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 March 2019, Vol.33(1), pp.21-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255 ; DOI: 10.33899/ijvs.2019.125528.1050

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...