skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preventive Diplomacy and Conflict Prevention: Obstacles and Opportunities

Steven A. Zyck ; Robert Muggah

Stability : International Journal of Security and Development, 01 September 2012, Vol.1(1), pp.68-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-2627 ; E-ISSN: 2165-2627 ; DOI: 10.5334/sta.ac

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...