skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preparation and Characterization of Lead Oxide Nanoparticles by Laser Ablation as Antibacterial Agent

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 December 2017, Vol.14(4)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.14.4.801-807

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...