skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Filosofía, feminismo y democracia en España

Rosalia Romero Pérez

Investigaciones Feministas, 01 March 2012, Vol.2, pp.339-353 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2171-6080 ; DOI: 10.5209/rev_INFE.2011.v2.38559

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...