skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adsorption of some Metal Ions from Aqueous Solution on Iraqi Rice Bran and Its Relation to the Physical Properties of these Metal Ions

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 December 2014, Vol.11(4)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.11.4.1604-1611

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...