skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of Lead on Hemopoeitic and Iron Status in Iraqi Workers at Lead Batteries Factory

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 June 2013, Vol.10(2)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.10.2.388-395

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...