skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design and Development of Decision Support System for Ranking Rapid Prototyping Techniques and Selecting the Best Technique in Automobile Industry

Taghavifard Taghavifard ; Pooti Pooti

Journal of Information Technology Management, 01 July 2013, Vol.5(2), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5893 ; E-ISSN: 2423-5059 ; DOI: 10.22059/jitm.2013.36525

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...