skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of Control and Adjustment Structures of the Shibab Main Canal Using HEC-RAS

Maryam Mohammadi ; Farzad Hassanpour ; Majid Azizpour Pirsaraie

Majallah-i āb va Khāk, 01 February 2017, Vol.30(4), pp.1059-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-4757 ; E-ISSN: 2423-396X ; DOI: 10.22067/jsw.v30i4.44841

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...