skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Consequences of the Bundeswehr Mission in Afghanistan for German Military Engagement Abroad

Pavel Dvořák

Vojenské rozhledy, 01 February 2016, Vol.25(1), pp.24-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3292 ; E-ISSN: 2336-2995 ; DOI: 10.3849/1210-3292.25.2016.01.024-043

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...