skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gendered campaign tweets: The cases of Hillary Clinton and Donald Trump

Lee, Jayeon ; Lim, Young-Shin

Public Relations Review, Dec 2016, pp.849-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; E-ISSN: 18734537 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2016.07.004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...