skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El proyecto de autonomía como horizonte para la emergencia de una subjetividad reflexiva, lúcida y deliberante

Paula Silvina Negroni

Prometeica, 01 June 2015, Issue 11, pp.18-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1852-9488 ; DOI: 10.24316/prometeica.v0i11.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...