skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CONFERENCES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION

Dobrescu M. Emilian ; Pociovălișteanu Diana Mihaela

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie, 01 December 2015, Vol.1(Special Issue ECO-TREND 2015), pp.57-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1844-7007 ; E-ISSN: 1844-7007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...