skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Democracia participativa: entre a esperança e os gargalos de um mundo mais politizado

Gabriel Ocampos Ricartes

Revista Videre, 01 July 2015, Vol.6(12), pp.16-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2177-7837

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...