skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unearthing the nation: modern geology and nationalism in Republican China

Wu, Shellen X

Studies in history and philosophy of science, December 2014, Vol.48, pp.38-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3681 ; PMID: 25571744 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...