skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Link between BMP expression and clinical outcome in breast carcinomas

Höffken K ; Hartmann A ; Schmidt A ; Sänger J ; Steinert S ; Clement J

Cell Communication and Signaling, 01 February 2009, Vol.7(Suppl 1), p.A38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-811X ; E-ISSN: 1478-811X ; DOI: 10.1186/1478-811X-7-S1-A38

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...