skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INTERNATIONAL CONFERENCE “STATE, BUSINESS AND CIVIL SOCIETY IN A MODERNIZING RUSSIA: INSTITUTIONS, POLICIES, AND PRACTICES OF POLITICAL INTERACTION” (22–23 NOVEMBER 2013)

Статья Редакционная

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(2(15-16)), pp.120-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...