skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Orality and Basque Nationalism: Dancing with the Devil or Waltzing into the Future?

Linda White

Oral Tradition, 01 March 2001, Vol.16(1), pp.3-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-5365 ; E-ISSN: 1542-4308

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...