skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Where policy and practice collide: Comparing United States, South African and European Union approaches to protecting children online

Bulger, Monica ; Burton, Patrick ; O’neill, Brian ; Staksrud, Elisabeth

New Media & Society, May 2017, Vol.19(5), pp.750-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4448 ; E-ISSN: 1461-7315 ; DOI: 10.1177/1461444816686325

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...