skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental capability of higher school students

Кorobeynikov G.V ; Petrov G.S ; Ulizko V.М

Pedagogìka, Psihologìâ ta Mediko-bìologìčnì Problemi Fìzičnogo Vihovannâ ì Sportu, 01 April 2010, Vol.4, pp.68-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-9172 ; E-ISSN: 1818-9210

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...