skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Internet of Tangible Things (IoTT): Challenges and Opportunities for Tangible Interaction with IoT

Leonardo Angelini ; Elena Mugellini ; Omar Abou Khaled ; Nadine Couture

Informatics, 01 January 2018, Vol.5(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2227-9709 ; DOI: 10.3390/informatics5010007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...