skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre; De Loor, Pierre (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 22, 2017

DOI: 10.1145/3025171.3025226

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...