skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Baár, Monika: Historians and Nationalism. East-Central Europe in the Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 2010, 340 s., ISBN: 978-0-19-157385-9

Radka Martincová

Central European Political Studies Review, 01 April 2012, Vol.14(1), pp.166-169 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...